969/BGDĐT-CNTT Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
24/03/2020 11:21
969/BGDĐT-CNTT Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
969/BGDĐT-CNTT Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

969/BGDĐT-CNTT Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

File đính kèm

Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Nguồn: https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2675/969_BGDDT_CNTT.signed.pdf