Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
15/03/2020 09:33
Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Thanh tra Sở GD&ĐT; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác thực hiện các chương trình giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các kỳ thi theo quy định.