Công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020
24/07/2020 03:02
Công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ giáo dục và đào tạo - Nguồn: https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2743/2304_BGDDT_TTr.PDF