Phòng Thanh tra là đơn vị hành chính thuộc Trường, là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của Nhà trường nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật trong các hoạt động của Trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

B.Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ, giáo trình, bài giảng, hồ sơ giảng dạy, quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ,… và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình và trình độ đào tạo của Trường;

3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên; việc chấp hành kỷ luật lao động của viên chức hành chính; chấp hành nội quy của sinh viên trong Nhà trường;

4. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên và cán bộ, giảng viên trong Nhà trường;

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, kiến nghị với Lãnh đạo Nhà trường biện pháp xử lý;

6. Tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và kiến nghị với Lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.