KẾ HOẠCH THANH TRA
30/03/2021 03:00
KẾ HOẠCH THANH TRA
KẾ HOẠCH THANH TRA

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

           Số:160./KH-ĐHSPKTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                   Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2021

 

                                                 KẾ HOẠCH THANH TRA                                                     

      Thực hiện Quyết định thanh tra số 132/QĐ-ĐHSPKTV ngày 24/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh về việc thanh tra công tác quản lý của Khoa các xưởng, tổ môn, công tác giáo vụ và quản lý sinh viên, hồ sơ giảng+

 dạy của GV ở các khoa trong toàn trường; Đoàn thanh tra lập kế hoạch tiến hành thanh tra như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:  Thông qua việc thanh tra về hồ sơ quản lý của khoa các xưởng và tổ môn, hồ sơ giảng dạy của giảng viên, hồ sơ của trợ lý giáo vụ và trợ lý công tác sinh viên ở các khoa để nắm bắt tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Trưởng khoa, Trưởng xưởng, Trưởng tổ môn, giảng viên, các trợ lý giáo vụ và các trợ lý công tác sinh viên của các khoa trong toàn trường; từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý những tồn tại yếu kém, động viên khuyến khích những cá nhân, đơn vị làm tốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ trong toàn trường.

Kết quả thanh tra sẽ đưa vào xem xét thi đua khen thưởng trong năm.

2. Yêu cầu:

Đối với Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thanh tra, đảm bảo đánh giá một cách chính xác, khách quan, trung thực và đề xuất kiến nghị xử lý phù hợp với kết quả thanh tra. Đoàn thanh tra không làm cản trở đến hoạt động chuyên môn của đơn vị được thanh tra.

Đối với cá nhân, đơn vị được thanh tra phải chấp hành đầy đủ các quy định, nội dung, yêu cầu của Đoàn thanh tra đề ra.

            II. NỘI DUNG THANH TRA

            Đoàn Thanh tra sẽ tập trung kiểm tra tất cả các hồ sơ liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng được thanh tra, chủ yếu tập trung vào các đối tượng và nội dung sau:

1.      Hồ sơ quản lý đào tạo của khoa:

-  Chức năng nhiệm vụ của khoa;

- Bảng phân công nhiệm vụ trưởng, phó khoa;

- Chương trình đào tạo các hệ, ngành khoa quản lý (bao gồm mẫu 3 và mẫu 4);

- Báo cáo tổng kết năm và phương hướng hoạt động năm tiếp theo;

- Báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động tháng;

- Kế hoạch công tác năm;

- Kế hoạch quản lý năm (trưởng phó khoa)

- Kế hoạch tài chính năm;

- Kế hoạch công tác Học kỳ I và HK II;

- Kế hoạch dự giờ Học kỳ I và HK II;

- Tổng hợp phân công giảng dạy giáo viên Học kỳ I và HK II (trong đó có tính định mức giảng dạy)

- Tổng hợp nhu cầu vật tư, học liệu thực tập Học kỳ I và HK II;

- Các loại sổ: Sổ biên bản sinh hoạt chuyên môn, sổ biên bản dự giờ...

- Hồ sơ quản lý tài sản cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo;

- Thời khóa biểu thực hành, lý thuyết;

- Hồ sơ Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, báo cáo sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, chuyên đề;

-  Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên;

- Hồ sơ Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Hồ sơ hội nghị công tác sinh viên cấp khoa;

- Hồ sơ biên soạn, điều chỉnh, phản biện chương trình giáo trình, chuẩn đầu ra và ít nhất 02 chương trình đào tạo cùng ngành các trường khác để đối sánh;

-Văn bản đi, văn bản đến;

- Mục tiêu, kế hoạch đảm bảo chất lượng khoa.

2. Hồ sơ quản lý của  tổ môn:

     - Báo cáo tổng kết Học kỳ I và HK II;

     - Chức năng nhiệm vụ bộ môn (Chung cho cả năm học);

     - Nhiệm vụ Trưởng phó bộ môn và Quản lý các phòng chuyên môn hóa, thí nghiệm;

     - Kế hoạch công tác năm;

     - Kế hoạch Quản lý năm (trưởng, phó bộ môn);

     - Kế hoạch tài chính năm;

     - Kế hoạch công tác Học kỳ I và HK II;

     - Kế hoạch dự giờ Học kỳ I và HK II;

     - Tổng hợp phân công giảng dạy giáo viên Học kỳ I và HK II;

     - Kế hoạch thí nghiệm, thực hành môn học (nếu có);

     - Các loại sổ: Sổ biên bản sinh hoạt chuyên môn, sổ biên bản dự giờ...;

     - Hồ sơ quản lý khai thác trang thiết bị đào tạo tại phòng CMH-TN;

     - Chương trình các học phần (mẫu 4);

     - Thời khóa biểu lý thuyết;

     - Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, báo cáo sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, chuyên đề;

     - Kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên và báo cáo tự bồi dưỡng của giáo viên.

 3.Hồ sơ quản lý của  xưởng:

      - Báo cáo tổng kết Học kỳ I và HK II;

     - Chức năng nhiệm vụ của xưởng (chung cho cả năm học);

     - Nhiệm vụ Trưởng phó xưởng và quản lý phòng chuyên môn hóa, thí nghiệm;

     - Kế hoạch công tác năm;

     - Kế hoạch Quản lý năm (trưởng phó xưởng);

     - kế hoạch tài chính năm;

     - Kế hoạch công tác Học kỳ I và HK II;

     - Kế hoạch dự giờ Học kỳ I và HK II;

     - Tổng hợp phân công giảng dạy giáo viên Học kỳ I và HK II;

     - Kế hoạch thực tập ngoài trường;

     - Tổng hợp nhu cầu vật tư học, liệu thực tập Học kỳ I và HK II;

     - Các loại sổ: Sổ biên bản sinh hoạt chuyên môn, sổ biên bản dự giờ...;

     - Hồ sơ quản lý khai thác trang thiết bị đào tạo tại xưởng thực hành;

     - Chương trình các học phần modun thực hành (mẫu 4);

     - Thời khóa biểu thực hành;

     - kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, báo cáo sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, chuyên đề;

     - Kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên và báo cáo tự bồi dưỡng của giáo viên.

 4. Hồ sơ của trợ lý giáo vụ khoa:

     - Kế hoạch công tác năm và báo cáo kết quả thực hiện;

     - Kế hoạch và báo cáo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng;

     - Các quy chế đào tạo hiện hành;

     - Thời khóa biểu các học kỳ, lịch thi các đợt;

     - Bảng điểm học phần, môn học, modun;

     - Danh sách sinh viên đăng ký các học phần do khoa quản lý;

     - Bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên (số lượng sinh viên được thi, không được thi, số lượng học lại, thi lại;

     - Hồ sơ danh sách sinh viên thi lại các học phần và kế hoạch thi lại từng học kỳ;

     - Bảng điểm tổng hợp từng học kỳ của các lớp có tỷ lệ giỏi, khá, trung bình, yếu;

     - Các thông báo về học tập;

     - Bảng phân công CB coi thi từng đợt;

     - Hồ sơ tổng hợp xử lý học vụ từng học kỳ và các quyết định kèm theo danh sách xử lý học vụ từng học kỳ;

     - Hồ sơ tổng hợp xét tốt nghiệp từng đợt cà các quyết định kèm theo danh sách tốt nghiệp từng đợt.

       5. Hồ sơ của trợ lý công tác sinh viên:

     - Kế hoạch công tác năm và báo cáo kết quả thực hiện;

     - Kế hoạch và báo cáo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng;

     - Báo cáo tình hình sinh viên hàng tuần, đột xuất;

     - Các quy chế đào tạo hiện hành, quy chế công tác sinh viên;

     - Thời khóa biểu các học kỳ, lịch thi các đợt;

     - Quyết định và danh sách phân lớp Sinh viên các khóa học;

     - Danh sách trích ngang sinh viên lớp quản lý (đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, điện thoại gia đình, hoàn cảnh sinh viên);

     - Danh sách cán bộ lớp, đoàn, hội sinh viên;

     - Bảng theo dõi kết quả học tập và xếp loại sinh viên lớp quản lý;

     - Hồ sơ và danh sách đề nghị khen thưởng; Quyết định danh sách khen thưởng hàng năm;

     - Hồ sơ xét học bổng và quyết định kèm danh sách học bổng từng học kỳ;

     - Hồ sơ và danh sách đề nghị thôi học; Quyết định danh sách thôi học, nghỉ học tạm thời, xử lý học vụ hàng năm;

     - Sổ cá nhân: ghi chép việc kiểm tra theo dõi làm việc với sinh viên, phụ huynh và các đơn vị bộ phận liên quan....Ghi chép tình hình biến động sinh viên, thái độ học tập, rèn luyện, hoạt động công tác đoàn, hội, vi phạm quy chế.....

     - Sổ biên bản sinh hoạt các lớp hàng tháng;

     - Sổ lên lớp lý thuyết, thực hành các lớp, nhóm;

     - Hồ sơ điểm rèn luyện từng học kỳ, năm học (bao gồm Bảng danh sách kết quả tổng hợp các lớp; Biên bản họp và phiếu đánh giá từng sinh viên);

     - Hồ sơ nội trú, ngoại trú (danh sách đang ký tạm trú, danh sách tổng hợp đánh giá nhận xét nội trú ngoại trú của sinh viên lớp quản lý);

     - Chương trình và kế hoạch đào tạo các khóa (chương trình mẫu 3);

     - Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học;

     - Danh sách sinh viên đăng ký học phần;

     - Các văn bản, thông báo về công tác sinh viên.

  6. Hồ sơ giảng dạy của Giảng viên:

     -  Kế hoạch công tác năm và báo cáo kết quả thực hiện;

     -  Chương trình môn học, modun chi tiết mẫu 4;

     -  Lịch trình giảng dạy;

     - Sổ tay, giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình;

     - Tài liệu phát tay, phiếu bài tập, hệ thống câu hỏi đánh giá kết quả người học...;

     - Sổ sinh hoạt chuyên môn, dự giờ;

     - Kế hoạch tự bồi dưỡng và báo cáo kết quả tự bồi dưỡng (đối với giảng viên đi học có báo cáo kết quả học tập) (nếu có).

   

 

      

     III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA

       1. Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng xưởng, Trưởng tổ môn, Trợ lý giáo vụ và Trợ lý công tác sinh viên các khoa chuẩn bị báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Kế hoạch đề ra trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình trong năm học 2020-2021  và kết quả hoạt động khác (nếu có); cần phân tích, đánh giá làm rõ những việc làm được và những việc chưa làm được, nguyên nhân tồn tại…báo cáo tóm tắt được trình bày trước Đoàn thanh tra khi đến làm việc (hồ sơ của giáo viên tập trung tại Tổ môn, Xưởng mà mình trực tiếp tham gia giảng dạy, môn học, modun do Tổ môn, Xưởng quản lý)

2. Các cá nhân được thanh tra phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo từng đối tượng và nội dung thanh tra ở mục II và những hồ sơ tài liệu liên quan khi Đoàn thanh tra, kiểm tra yêu cầu .

3. Đoàn thanh tra làm việc trực tiếp với Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, các Trưởng xưởng, Trưởng tổ môn, Trợ lý giáo vụ và Trợ lý công tác sinh viên các khoa còn giáo viên giảng dạy (nếu cần sẽ gọi) và mời Lãnh đạo Khoa (Trưởng và phó khoa) cùng tham dự (Chủ yếu đầu buổi và khi công bố biên bản, kết quả thanh tra).

      

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể ở bảng sau.

TT

Đơn vị được thanh tra

Thời gian thanh tra

Địa điểm thanh tra

1

Khoa Điện

Từ 8 h  ngày 05/4/2021

 

 

 

 

 

Văn phòng  Khoa

2

Khoa Điện tử

Từ 8 h  ngày 06/4/2021

3

Khoa Cơ khí Chế tạo

Từ 8 h  ngày 07/4/2021

4

Khoa Cơ khí Động lực

Từ 8 h  ngày 08/4/2021

5

Khoa Công nghệ thông tin

Từ 8 h  ngày 09/4/2021

6

Khoa Kinh tế

Từ 8 h  ngày 12/4/2021

7

Khoa ngoại ngữ

Từ 8 h  ngày 13/4/2021

8

Khoa Lý luận chính trị

Từ 8 h  ngày 14/4/2021

9

Khoa GD Đại cương

Từ 8 h  ngày 15/4/2021

10

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Từ 8 h  ngày 16/4/2021

     Ghi chú: Thời gian thanh tra dự kiến mỗi đơn vị 01 ngày, nếu chưa xong phải kéo dài thêm thời gian hoặc có việc đột xuất phải thay đổi kế hoạch thì do Đoàn Thanh tra và đơn vị được thanh tra sắp xếp thời gian làm việc một cách hợp lý.

            2. Chế độ thông tin, báo cáo:

       - Các cá nhân được thanh tra chuẩn bị báo cáo và gửi trước cho Đoàn Thanh tra (Đ/c Phạm Xuân Hùng – Phó Trưởng Đoàn Thanh tra) ít nhất 1 ngày theo lịch thanh tra .

       - Các biên bản làm việc sẽ được đọc cho mọi người tham dự cùng nghe và góp ý để hoàn thiện hồ sơ;

       - Báo cáo kết quả thanh tra sẽ được hoàn thiện sau khi kết thúc đợt thanh tra và trình Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo.

       3. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện  cuộc thanh tra:

       - Văn phòng phẩm và các thiết bị, dung cụ cần thiết cho Đoàn Thanh tra do PhòngThanh tra chuẩn bị;

       - Các khoa chuẩn bị phòng làm việc cho Đoàn Thanh tra khi đến làm việc.

      4. Phân công nhiệm vụ Đoàn thanh tra: Đoàn chia làm 2 tổ:

 Tổ 01: Thanh tra Khoa, các Xưởng, tổ môn, hồ sơ giảng dạy của GV gồm các ông , bà có tên sau:

1     Bà    Phan Thị Tâm              Tưởng Khoa sư phạm KT               Tổ Trưởng

2     Ông  Phùng Bá Chương        Phó Trưởng phòng Thanh tra         Thư ký   

3     Ông  Phạm Văn Thống         Phó Trưởng phòng Đào tạo            Tổ viên

4     Ông  Ngô Tất Hoạt               Trưởng phòng KT&ĐBCL             Tổ viên

5     Ông  Phan Thị Hoa Nam       Chuyên viên Phòng Thanh tra        Tổ viên

Tổ 02: Thanh tra công tác giáo vụ và trợ lý công tác sinh viên: Gồm

1     Ông   Phan Xuân Thạch        Trưởng phòng Công tác SV            Tổ Trưởng

2     Ông  Nguyễn Thành Nghĩa   Cán bộ Phòng Thanh tra                 Thư ký

3     Ông  Trần Ngọc Trường       Cán bộ Phòng Đào tạo                    Tổ viên

                                                                                                    

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

             

           TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

                         

 

 

       TS. Phạm Hữu Truyền                                                                  TS. Cao Danh Chính     

       

   Nơi nhận:

            - Đối tượng thanh tra;

            - Đoàn thanh tra

            - Lưu VT, Phòng TTra.

 

           

 

Nguồn: Phòng Thanh Tra