Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tên đơn vị: Phòng Thanh Tra
Địa chỉ: Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0977692247
Website: http://www.phongthanhtra.vuted.edu.vn
Mail: phongthanhtraskv@gmail.com

Hotline: 0904052999